Summer Camp
Teen Camp

Aanmelden: Engels voor Bengels

Bij vragen neem contact op!

Aanvraag form EvB NL

 • Aanmelden voor Engels voor Bengels

 • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
 • Specificatie lessen

 • Voer een getal kleiner dan of gelijk aan 30 in.
 • Leer-⁠ of gedragsstoornis ook graag vermelden. Voorkeur vriendje /⁠ vriendinnetje (voor-⁠ en achternaam vermelden)
 • Algemene voorwaarde

 • A. Inschrijving

  • U kunt inschrijven via het formulier op de website.
  • Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
  • De overeenkomst treedt in werking na betaling, welke middels een e-mail wordt bevestigd.
  • Het kamp begint op de datum, tijd en plaats, aangegeven op de website. U ontvangt uiterlijk een week van te voren een e-mail met overige informatie.
  • De leerling kan in overleg nog instromen, op voorwaarde dat er ruimte is in een groep.

  B. Annulering door Engels voor Bengels

  • Wanneer de leerling niet geplaatst kan worden omdat een groep vol is, ontvangt u daarover tijdig bericht. Betaald kampgeld wordt in dat geval binnen 10 werkdagen teruggestort.
  • Engels voor Bengels behoudt zich het recht voor de inschrijving te annuleren. U ontvangt daarover uiterlijk een week van tevoren bericht. Betaald cursusgeld wordt binnen 10 werkdagen teruggestort.

  C. Annulering door ouders

  Indien ouders na het sluiten van de overeenkomst de inschrijving willen annuleren, zijn daar kosten aan verbonden.
  • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van het kamp: 25%
  • Bij annulering vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvang van het kamp: 50%
  • Bij annulering vanaf 2 weken tot 1 week voor aanvang van het kamp: 75%
  • Bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van het kamp: 100%

  D. Wijzigingen

  Hoewel de inhoud van het kamp-programma met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt Engels voor Bengels zich het recht voor wijzigingen in het activiteitenprogramma aan te brengen die het wezen van het kamp niet aantasten. Aan het activiteitenaanbod op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is Engels voor Bengels niet aansprakelijk.


  E. Betaling

  • Betalingen vinden in principe plaats door middel van niet terugvorderbaar lesgeld. Betaling zal plaatsvinden op basis van een factuur.
  • Indien betaling van het lesgeld uitblijft na de eerste herinnering brengt Engels voor Bengels 10% van het verschuldigde bedrag als administratiekosten in rekening, naast het verschuldigde lesgeld.
  • Het resterend cursusbedrag dient uiterlijk 5 werkdagen (bij benadering. Feitelijke datum zal worden bevestigd in het registratieformulier) vóór aanvang van de cursus op rekening van Engels voor Bengels te staan.
  • Bij het voortijdig afbreken van de lessenserie of het Summer / Teen Camp door de leerling, blijft de betalingsverplichting van het volledige lesgeld bestaan. Restitutie van (een gedeelte van) het lesgeld is niet mogelijk.
  • Aanvullend lesmateriaal wordt na overleg met (de ouders van) de leerling bij de aanmelding of tijdens de lessenserie betaald.
  • Het is mogelijk om het lesgeld in twee termijnen te betalen (de eerste termijn dient voor aanvang van de tweede les betaald te zijn).
  • Zolang van (de ouders van) de leerling geen betaling is ontvangen, kan de toegang tot de lessen worden geweigerd.

  F. Gedragscode

  • Engels voor Bengels streeft ernaar om alle kampen op een plezierige en productieve wijze uit te voeren. Om een positieve leeromgeving voor alle leerlingen te creëren, tolereert Engels voor Bengels geen pesten, onacceptabel taalgebruik of frequent storend gedrag.
  • Naleving van alle redelijke aanwijzingen van Engels voor Bengels ter bevordering van een goede uitvoer van de overeenkomst is gewenst.
  • Indien de uitvoering van het kamp herhaaldelijk wordt bemoeilijkt door een leerling, behoudt Engels voor Bengels het recht deze leerling uit te sluiten.
  • Engels voor Bengels zal alvorens tot dit besluit over te gaan, contact opnemen met de betreffede ouders. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de betreffende ouders.

  G. Foto en video

  Tijdens de kampen worden geregeld foto’s en video’s gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden voor - Social Media (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn, YouTube) - Marketing- en Promotiemateriaal (bijvoorbeeld brochures, website, posters/flyers) Als u NIET WIL dat uw kind / kinderen verschijnen in foto- en videomateriaal gemaakt door Engels voor Bengels (en AISR), maak uw bezwaar dan kenbaar via een e-mail naar info@engelsvoorbengels.nl


  H. Aansprakelijkheid

  Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de leerling. Engels voor Bengels aanvaardt - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Engels voor Bengels - geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van de leerling, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Engels voor Bengels, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging. Engels voor Bengels aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door Engels voor Bengels bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Iedere deelnemer dient een eigen aansprakelijkheids- (en reis-) verzekering te hebben. Engels voor Bengels aanvaardt - behoudens in geval van individueel vervoer door Engels voor Bengels zelf of behoudens opzet of grove schuld van Engels voor Bengels - geen aansprakelijkheid voor het vervoer van de leerling. De leerling dient zich in voorkomend geval te wenden tot de betreffende vervoerder. Op verzoek van de leerling/opdrachtgever zal Engels voor Bengels de naam van de betreffende vervoerder verstrekken. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Engels voor Bengels beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat. Aansprakelijkheid opdrachtgever: Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Engels voor Bengels en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels hierboven begrepen - van de leerling. Opdrachtgever zal Engels voor Bengels vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik door de leerling van faciliteiten en/of diensten ingevolge de overeenkomst.


  J. Gevonden voorwerpen

  Gevonden voorwerpen worden na afloop van een kamp tot einde zomervakantie door Engels voor Bengels bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Engels voor Bengels gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.